Wednesday, 28 August 2019

Ọrụ "na" na-arụ n’Asụsụ Igbo (I) by Alisonomi

NA bu otu n'ime mkpụrụ okwu di ezigbo mkpa n'asụsụ Igbo. Ọ na-arụ nnukwu ọrụ n'ụtọ asụsụ Igbo. Ọ di ụzọ di iche a na-ede ya n'ahiriokwu. Ọrụ na na-arụ n'ahiriokwu gosiri etu a na-ede ya n'ime ahiriokwu. 
1. NA na-aru ọrụ dika isingwa (main verb). Mgbe ọ bụla na na-aru ọru dika isingwa, ọ na-aghọrọ ngwa.
a. Ọ naa m ihe - he takes something from me. 
b. Ọ nara gi oke gi - She took your share. 
c. Ọ natara ya ego - S/he collected money from him/her. 
d. A nabatara m ihe i kwuru - I accepted what you said

2. NA na-aru ọrụ nnyemaaka ngwaa (auxiliary verb). Mgbe na na-aru ọrụ dika nnyemaaka ngwaa, a na-edoka ya na ngwaa ọ na-enyere aka aka site itinye akara edemede nke a na-akpọ hyphen. 
a. Anyi na-amu asụsụ Igbo - We are learning Igbo language. 
b. Ha na-ekpe udo - They are negotiating for peace.
c. Ike na-eri ji na Jamini. 

3. NA na-arụ ọrụ njiko mkpọaha (conjuction). Mgbe na na-arụ ọrụ dika njiko mkpọaha, a na-ede ya ka ọ kwuru onwe ya. 
a. Obi na Ada bu nwanne - Ada and Obi are relatives. 
b. Aki na ụkwa di ụtọ - Kernel and breadfruits are delicious
c. Ngọzi na Nkechi bu ụmuakwụkwọ - Ngozi and Nkechi are students

4. NA na-arụ ọrụ mbuụzọ (Preposition). Mgbe na nọ n'ihu okwu e jiri udaume bido, a na-ewepu a tinye rikom elu. 
a. Ọ nọ n'ime ụlọ - It is inside the house. 
b. Ha bi n'Asaba. 
c. Ha biara n'udo - They came in peace 
4b. Mgbe na nọ n'ihu okwu bidoro na mgbochiume ọ na-anọrọ onwe ya. 
a. O bi na Lagos - He lives in Lagos. 
b. Ha nọ na be ha - They are in their house.
c. Chimamanda nọ na Nsukka - Chimamanda is in Nsukka.

1 comment: