Saturday, 31 August 2019

Dọla atinyela ọnụ n'okwu na-esere ndi aku na ndi mmanu - Alisonomi

A na-ekwu nke a ka a na-ekwukwa nke ọzọ. Akụkọ na-eruta anyi nti si na ọkwa onye isi na-achi Naijiria tiri gbasara etu esi ebubata ihe a na-eri eri n'obodo anyi bu Naijaria aghọla iwu. N'ọkwa o tiri mgbe afọ anyi nọ n'ime ya di ọnwa atọ, onye isiala si na etụ esi na-atubata ohi oriri n'ala anyi na-eme ka ọrụ ugbo ghara iga n'iru na Naijiria. Ọ siri na-agbanyeghi mbọ govamenti ya na-agba ime ka ndi na-akọ ugbo rie nri ma racha aka ha, ndi na-atubata nri di iche iche n'ala anyi na-atinyere ya aja na garri. Na mbu, ihe onye isi ala kwuru bu nani ndumọdu. Mana mgbe ọ chọputara na ndi mmadu ka-esi ụzọ nzozo na-atubata nri ndi ahu, ka ọ mara n'egwu o bidoro abughi nke achi utaba n'aka agba. Maka nke a, o nyere onye isi na-eleta nnụkwụ ụlọ na-ebiputa ego n'ala anyi Naijiria iwụ ka ọkwụsi inye ndi na-ebubata nri di iche Dọla. Onye isiala kwuru na Naijiria na-akọ nri di iche nke mere na anyi etosighi ibubata nri ndi ahu. Na-agbanyeghi na ụfọdu ndi nnukwu mmuta chere na iwu di etu ahu di mkpa ma ọ buru na Naijiria chọrọ inwere onye ya n'ihe gbasara ikọ ọrụ ugbo ma ọ bụ izu anu ohia, ndi ọzọ chekwara na onye isiala kara iche ya nke ọma tupu o tie iwu ahu. Ndi ikpe azu a siri na Naijiria nwere nnukwu nsogbu sitere n'ọnọdu agha anyi na-aluso ndi Boko Haram nakwa ọgu ndi na-akọ ugbo na ndi na-azu anụ ohia na-alu. Ọ bu maka nke a ka ha siri na tosiri iburu ụzọ zota ala tupu anyi azoba ute.

Thursday, 29 August 2019

Ọrụ "na" na-arụ n'Asụsụ Igbo (II) by Alisonomi

5. Mgbe a tinyere - na – nganaazu - ghi -, a na-enweta okwu mgbochi. When suffix -ghi- is affixed to – na -, we get a prohibiting word. 
a. Anaghi asu bekee n’ebe a — English is not spoken here. 
b. Ọ naghi aza oku — S/he does not answer a call 
c. Ha anaghi ekwu eziokwu — They are not saying the truth 
d. Unu anaghi arahu ụra? — You are not sleeping? 

6. Na ji – ri – arụ ọrụ igosi ihe na-emebu eme n’oge gara aga — Na uses – ri – to form a repetitive events. 
a. Ọ nari emebu eme na mbu – It used to occur at the beginning. 
b. I nari ekwu eziokwu — You used to say the truth.
c. Anyi nari agbabu ọsọ — We used to run. 
d. Ha nari agbabu egwu — They used to dance.

7. A na-atinyere -na- nganiihu -a- iji gosi ihe abuọ na-eme otu oge – When the suffix -a- is affixed to -na- it shows something occurring simultaneously.   
a. Ha riwe nri, ha ana-agu akwụkwọ - He reads while eating.
b. Ha kwebe ukwe ha ana-ekwe n’isi – They node their heads while singing 
c. Ha gaba ije, ha ana-ehihie ukwu – They shake their waist while they work
d. Ha na-agu akwukwọ, ha ana-akpọ egwu – They play the music while studying 

  Ref: S. O Ezeomeke, Igodo Nghọta Ụtọasụsụ Igbo, 1999


Wednesday, 28 August 2019

Ọrụ "na" na-arụ n’Asụsụ Igbo (I) by Alisonomi

NA bu otu n'ime mkpụrụ okwu di ezigbo mkpa n'asụsụ Igbo. Ọ na-arụ nnukwu ọrụ n'ụtọ asụsụ Igbo. Ọ di ụzọ di iche a na-ede ya n'ahiriokwu. Ọrụ na na-arụ n'ahiriokwu gosiri etu a na-ede ya n'ime ahiriokwu. 
1. NA na-aru ọrụ dika isingwa (main verb). Mgbe ọ bụla na na-aru ọru dika isingwa, ọ na-aghọrọ ngwa.
a. Ọ naa m ihe - he takes something from me. 
b. Ọ nara gi oke gi - She took your share. 
c. Ọ natara ya ego - S/he collected money from him/her. 
d. A nabatara m ihe i kwuru - I accepted what you said

2. NA na-aru ọrụ nnyemaaka ngwaa (auxiliary verb). Mgbe na na-aru ọrụ dika nnyemaaka ngwaa, a na-edoka ya na ngwaa ọ na-enyere aka aka site itinye akara edemede nke a na-akpọ hyphen. 
a. Anyi na-amu asụsụ Igbo - We are learning Igbo language. 
b. Ha na-ekpe udo - They are negotiating for peace.
c. Ike na-eri ji na Jamini. 

3. NA na-arụ ọrụ njiko mkpọaha (conjuction). Mgbe na na-arụ ọrụ dika njiko mkpọaha, a na-ede ya ka ọ kwuru onwe ya. 
a. Obi na Ada bu nwanne - Ada and Obi are relatives. 
b. Aki na ụkwa di ụtọ - Kernel and breadfruits are delicious
c. Ngọzi na Nkechi bu ụmuakwụkwọ - Ngozi and Nkechi are students

4. NA na-arụ ọrụ mbuụzọ (Preposition). Mgbe na nọ n'ihu okwu e jiri udaume bido, a na-ewepu a tinye rikom elu. 
a. Ọ nọ n'ime ụlọ - It is inside the house. 
b. Ha bi n'Asaba. 
c. Ha biara n'udo - They came in peace 
4b. Mgbe na nọ n'ihu okwu bidoro na mgbochiume ọ na-anọrọ onwe ya. 
a. O bi na Lagos - He lives in Lagos. 
b. Ha nọ na be ha - They are in their house.
c. Chimamanda nọ na Nsukka - Chimamanda is in Nsukka.

Tuesday, 20 August 2019

Angels are also very Old by Alisonomi

We were very often told
That angels are always young
But there are also very old ones
Who now softly speaks sparingly
And buoyantly smile seductively

One hardly comprehends their wits
As they secretly speak to our hearts
Through the deep smiling gazes
Emanating from their iconic faces
Heavy with beautiful years of joy
And simply complicated experiences
That appear confident like on a marble 
 
For the youths, they have no love stories
But for the adults, it is indeed a secret
For their candid faces hide histories of the past
And untold love stories of their life as women 
 
As they are the true embodiments
Of numerous adventures and exploits
Divine and human gentle caresses
But also lost of beautiful loved ones
Their children, husbands and parents 
 
They are as a matter of fact the true witness
Of mythical and eternal passage of time
That secretly and mercilessly sculpt
Standing human beings like woods
 
Allowing tiny wrinkles and crinkles
To take sacred places of privilege
Showcasing deep and profound gazes
Caused by their varied life experiences
 
They are heterogenous libraries
Respecting no known artistic rules
To the eyes of an uninformed observer
Reason why they’re the true faces of angels
Informed but simply innocent
Because angels are also very old
 
Alisonomi 2019©

Les Anges sont aussi très Vieux by Alisonomi

Le monde nous a toujours dit 

Que les anges sont à jamais jeunes

Or il y en a qui sont ben vieux

Qui ne parlent que rarement

Et sourient sagement de leurs yeux

 

On ne les comprend souvent pas

Mais ils parlent secrètement à nos âmes 

Par leurs très longs regards souriants

Emmenant de leurs visages iconiques

Remplis de belles années de joie

Et quelques expériences complexes

Ainsi que des cicatrices des jours ardus

 

En leur présence s’étale dorénavant  

Des moments d’amour inconditionnel

Exprimer dans leurs visages heureux

Qui apparaissent comme sur le marbre

 

Pour des jeunes, ils sont peu amoureux

Mais pour des adultes, c’est bien un secret

Car leurs visages candides ont bien connu

Tant d’amour dans leur vie de femmes

 

D’amours de leur jeunesse et d'adulte

De temps d’aventure et d’exploits

De caresses divines et humaines

Mais aussi des pertes des amours

Des enfants, des maris et des parents

 

Elles sont au fait les témoins

D’un passage mythique du temps

Qui finit par tranquillement sculpter

Des humains comme le bois

Laissant les rides et des ridules

Prendre la place d’honneur

Et les regards bien profonds

À force d’expériences diverses

 

Elles sont les bibliothèques hétéroclites 

Respectant aucune règle artistique 

Aux yeux de qui ne comprend pas l’intrigue

Voici le vrai et parfait visage des anges

Informé mais simplement innocent

Car les anges sont aussi ben vieux


Alisonomi 2019©

Wednesday, 14 August 2019

Fais de Moi un Enfant by Alisonomi

Credit: Rita Mestokosho Donne-moi le pas d’un enfant 
Et je courrai pied nu sur le sable 
Je sentirai le battement du cœur
Et le soupire serene de pachamama

Donne-moi le souris d’un enfant 
Et je séduirai le grand frère soleil
D’habiter dans nos villages 
Pour en finir avec nos angoisses 

Donne-moi le langage d’un enfant 
Et j’inviterai notre sœur la lune 
Je lui construirai un abris naturel 
Pour éveiller nos rêves d’enfance 

Donne-moi la patience d’un enfant 
Et j’accompagnerai tous nos jeunesses
Pour leur rappeler la joie de leur enfance 
Qui guérira les plaies de toutes chutes brutale 

Donne-moi la gaieté d’un enfant 
Et je bâtirai une société digne des humains 
Où l’échec perd son emprise prégnante 
Et le goût de vivre rejaillisse de l’ombre 

Donne-moi l’espérance d’un enfant
Et j’enseignerai à ce qui vive la tristesse 
L’espoir d’un lendemain meilleur
Qui apporte la paix et la joie de vivre 

Donne-moi le regard d’un enfant 
Et je ferai fièrement face à l’avenir 
Pour mieux vivre le moment présent
Tout en souriant à mes erreurs d’hier

Donne-moi l’audace d’un enfant 
Et je vivrai fièrement sans peur  
D’assumer mon identité humaine 
Bien vulnérable, mais, toujours humaine

Alisonomi 2019©